Biocyclische-Veganlandbouw 

Netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Kenmerken

Kenmerken in het kort:

  • Goed voor het milieu - Koolstofbinding en vasthouden van CO₂ middels composttechnieken (bodemopbouw en humusvorming)
  • Goed voor de dieren - Diervrij produceren op de agrarische teeltbedrijven alleen met 100% plantaardige inputs
  • Goed voor de bodem - Mulchen, teeltrotatie, mengcultuur (mixed cropping), agroforestry, biodiversiteit
  • Goed voor de gezondheid - GMO-vrij, vrij van pathogenen, volledig transparant
  • Goed voor jou! - Biocyclische-Vegan producten zijn smaakvol, veilig & vegan


De belangrijkste kenmerken van de biocyclisch-veganlandbouw is als volgt samengevat:

BIOCYCLISCHE-VEGANLANDBOUW
IS GOED VOOR ...

...BIODIVERSITEIT
Het vaststellen van een natuurlijk ecologisch evenwicht is een
belangrijk principe voor preventieve gewasbescherming en het bevorderen van de biodiversiteit. Op biocyclische-veganlandbouw gecultiveerd land stijgt de biodiversiteit wat wordt bereikt door ruime gewasrotaties, inpassing van mengteelten, een niet-kerende grondbewerking, aanleg van hagen, singels, bloemstroken en het creëren van natuurlijke biotopen op het land.

... DIEREN
Op biocyclisch-vegan teeltbedrijven is het houden van productiedieren en het slachten alsmede het gebruik van input op basis van dierlijke meststoffen en slachtafval uit respect voor de waardigheid van het dier verboden. Daartegenover leven er in de biocyclisch-veganlandbouw miljarden micro-organismen in de bodem alsmede wormen, maar ook vele andere dieren in het wild zoals vogels en (zeldzame) insecten die in de biocyclische-ve-
ganlandbouw ideale levensomstandigheden kunnen vinden. Dit leidt boven en onder de grond tot een aandachtig en natuurlijk evenwicht.

... WERELDVOEDSELZEKERHEID
Door de systematische verbetering van de bodemvruchtbaarheid, de productiviteit door de introductie van natuurlijke teeltmethoden en efficiënt landgebruik d.m.v. alleen plantaardige teelten voor consumptie (dus geen diervoeding!) kan de biocyclische-vegan teelt een significante bijdrage leveren aan de wereldvoedselzekerheid.

... GEZONDHEID
Door het weglaten van productiedieren, slachtvee en dierlijke meststoffen vermindert het risico op besmetting in de biocyclische-veganlandbouw. Dit door medicijnresten uit de veehouderij (bijv. antibiotica) en door pathogenen (multiresistente bacteriën uit mest, vlees en slachtafval). Gezonde, alleen plantaardig bemeste bodems dragen bij aan de menselijke gezondheid door veerkrachtige, vitale en voedzame planten. Met als motto: “van gezonde grond door gezonde planten naar gezonde mensen“.

... KLIMAAT
Door het consequent afzien van commerciële dier- en veehouderij met productie en slacht als doel en inzet van alleen het gebruik van pure plantaardige biocyclische-kwaliteitscompost en het opbouwen van biocyclische humusgrond met hoge koolstof bindende capaciteit (en het vasthouden van CO₂) maakt de biocyclisch-veganistische teelt een waardevolle bijdrage voor bescherming van het klimaat.


... GROND- EN OPPERVLAKTEWATER
Door de inzet van pure plantaardige compost en de werking van biocyclische humusaarde, die het kenmerk heeft van een fysiologisch-stabiel molecuulstructuur, kan de uitspoeling zoals nitraat sterk gereduceerd worden waardoor de kwaliteit van het grondwater aanzienlijk wordt hersteld en de eutrofiëring van oppervlaktewateren wordt tegengegaan.


... BODEM
Biocyclische-Veganlandbouw omvat het behoud en herstel van natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Dit wordt bereikt door een toevoeging van een ruime hoeveelheid organisch materiaal in verschillende vormen zoals groenbemesters, mulch en toepassing van rijpe & puur plantaardige compost, tot het grootschalige gebruik van biocyclische humusaarde die de bodem beschermd tegen erosie en uitdroging en in hoge mate koolstof
bindt en zo een permanente humuslaag vormt.

Lees ook Biocyclische-Veganlandbouw draagt bij aan het bereiken van alle doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).


E-mailen
Bellen